foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Sprawy różne.

 

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
na dzień 28 marca 2019 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2019 – 2033.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Przemków w 2019 roku"

5.  Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych dofinansowanych z budżetu Gminy w 2019 roku.

6.  Przedstawienie sprawozdania z działalności instytucji kultury
za 2018 r.

7.  Sprawy różne.

Podejmowane uchwały, zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji  eSesja

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się ogodz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.   Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2019 rok:

a.   przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,

b.   odczytanie projektu uchwały budżetowej,

c.   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d.   odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,

e.   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f.     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2019 – 2033.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2018 rok.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla gminy Przemków na 2019 rok.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.".

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Przemków ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

10. Sprawy różne.

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji wraz z imiennym wykazewm głosowań

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 28 lutego 2019 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przemkowie do Zespołu Szkół Ireny Sendler w Przemkowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/192/18 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Przemkowie na 2019 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania komunalnych cmentarzy na terenie gminy Przemków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2019 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przemków środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji prac wykonanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Przemkowskie Bagno".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Jakubowo Lubińskie Gminy Przemków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Piotrowice Gminy Przemków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Łężce Gminy Przemków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wysoka Gminy Przemków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostaszów Gminy Przemków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Jędrzychówek Gminy Przemków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Krępa Gminy Przemków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Szklarki Gminy Przemków.
 25. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2018 r.
 26. Sprawy różne.

 


Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

 

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków
 

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 13 grudnia 2018 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się ogodz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie oraz likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

2. Podjęcie uchwały sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie do Zespołu Szkół im. Ireny Sendler
w Przemkowie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2017/2018 w Gminie Przemków.

7. Sprawy różne.

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.