foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się ogodz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.   Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2019 rok:

a.   przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,

b.   odczytanie projektu uchwały budżetowej,

c.   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d.   odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,

e.   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f.     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2019 – 2033.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2018 rok.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla gminy Przemków na 2019 rok.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.".

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Przemków ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

10. Sprawy różne.

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji wraz z imiennym wykazewm głosowań

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.