foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II. Teren inwestycyjny Kaczanowska-Glogowska cześć Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Obszar o powierzchni 7,0874 ha, składający się z piętnastu działek przeznaczony pod przemysł i usługi komercyjne o powierzchni od 2222 m² do 11154 m².

Samorząd Przemkowa dociera do potencjalnych inwestorów poprzez ofertę inwestycyjną oraz udział w międzynarodowych imprezach integracyjnych. Oferta umieszczona jest na stronach internetowych gminy jak również w Bazie Informacji Inwestycyjnych Województwa Dolnośląskiego. Oferta inwestycyjna stanowi usystematyzowaną informacje prezentując podstawowe obszary aktywności gminy z danymi teleadresowymi (adres e-mailowy, numery telefonów, adres strony internetowej).

Działki położone są w granicach miasta Przemków, pomiędzy drogą krajową Nr 12, a drogą wojewódzką Nr 328; są uzbrojone i przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Tereny mogą być objęte Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

Położenie

Nazwa lokalizacji

Głogowska-Kaczanowska

Miasto / Gmina

Przemków / Przemków

Powiat

polkowicki

Województwo

dolnośląskie

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia całkowita [ha]

7,0874

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

- 2,1268 ha (działki o nr 1049/15 i 1049/16),
- 2,0153 ha (działki o nr 1049/4, 1049/10 i 1049/11).

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel / właściciele

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Tak, Uchwała Rady Miejskiej w Przemkowie Nr XVI/128/200 z dnia 15 lutego 2000.

Zmieniona uchwałą nr XVII/119/08 z 26 lutego 2008r

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod przemysł, bazy przedsiębiorstw budowlanych i transportowych, zakłady produkcyjne, warsztaty naprawcze i usługowe, zaplecza magazynowe, dopuszcza się lokalizację zakładów rzemieślniczych oraz obiektów związanych z handlem detalicznym i hurtowym oraz lokalizację stacji benzynowej (dz. nr 1049/16).

Charakterystyka działki

Lista działek lub kompleksów stanowiących nierozłączną całość (nr i powierzchnia) Proszę dołączyć mapę z przebiegiem granic

1049/2 – 0,2864 ha, 1049/3 – 0,3828 ha,
1049/4 – 0,7126 ha, 1049/6 – 0,6208 ha, 1049/7 – 0,3113 ha, 1049/8 – 0,2229 ha, 1049/9 – 0,0223 ha, 1049/10 – 0,5820 ha, 1049/11 – 0,7207 ha, 1049/12 – 0,3209 ha, 1049/13 – 0,3223 ha, 1049/14 – 0,0566 ha, 1049/15 – 0,3990 ha, 1049/16 – 1,1366 ha, 1049/17 – 0,9902 ha.
Istnieje możliwość dowolnego łączenia działek.

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] i mapą terenu R IVa – 0,5841 ha
R IVb – 0,3841ha
R V – 2,061 ha
R VI – 1,3573 ha
N – 2,7009 ha
Różnica poziomów terenu [m] wraz z mapą

6,3

Obecne użytkowanie

Teren nieużytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)
Brak
Odpady znajdujące się
na terenie (T/N)
Brak

Odpady znajdujące się
na terenie (T/N)

Brak
Poziom wód gruntowych [m] Od 3 do 5 m ppt.
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Nie występowały w przeszłości.
Przeszkody podziemne (T/N) Poza uzbrojeniem podziemnym w sieć wodno-kanalizacyjną innych przeszkód brak.
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Przez oferowany teren przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 20 kV. Istnieje możliwość skablowania linii (w ciągu 18 m-cy od złożenia wniosku na zapotrzebowanie mocy).
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Obszar położony jest na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Brak – obszar dotychczas nieużytkowany.

Ograniczenia budowlane

Procent dopuszczalnej zabudowy Brak danych w obecnym planie, zalecane 50-60%.
Ograniczenia wysokości budynków [m] Nieprzekraczalna wysokość 3 kondygnacji lub 12 m.
Strefa buforowa [m] Nieprzekraczalna linia zabudowy:
22,0 m od krawędzi jezdni drogi 1G1/2,
10,0 m od krawędzi jezdni ulicy 3 L1/2,
8,0 m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych 2 D1/2 i 4 D1/2,
4,0 m od granicy działki wzdłuż ciągu pieszego 5KX,
4,0 m od linii rozgraniczającej teren 7Z1/2 (pas drogowy ul. Kaczanowskiej).
Inne, jeśli występują Wyklucza się lokalizację inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć warunki środowiska, określonych w przepisach szczególnych.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Bezpośredni zjazd z drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 328 (Nowe Miasteczko - Chojnów -Marciszów) na drogę gminną (obecnie o nawierzchni gruntowej; planowana jest budowa drogi).
Autostrada / droga krajowa [km] Droga krajowa nr 12 (Łęknica Dorohusk) w bezpośrednim sąsiedztwie oferowanego terenu.
W odległości 15 km od Przemkowa znajduje się skrzyżowanie dróg krajowych nr 12 i nr 3 (Szczecin - Jakuszyce).
Autostrada A4 /E40/ - wjazd w Chojnowie, ok. 32 km.
Kolej [km] W odległości: 30 km (Głogów), 20 km (Szprotawa), 32 km (Chojnów) znajdują się linie kolejowe.

Bocznica kolejowa [km]

Brak na oferowanym terenie.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław ze stałymi lotami do Frankfurtu nad Menem, Monachium, Wiednia, Kopenhagi, Paryża, Barcelony, Warszawy w odl. 130 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Zielona Góra – 60 km
Wrocław – 130
Elektryczność na terenie (T/N) Linia napowietrzna średniego napięcia SN 20 kV
Odległość przyłącza od granicy terenu

Linia przebiega przez obszar strefy

Istniejąca infrastruktura

Napięcie 20 kV
Dostępna moc Maksymalna dostępna moc wynosi 3 MW
Price 177 zł/MWh (średnia całodobowa bez przesyłu)
Gaz na terenie (T/N) Gaz ziemny zaazotowany o charakterystyce zgodnej z polską normą PN-C-04750.
Odległość przyłącza od granicy działki Gazociąg średniego ciśnienia PEHD ø 90 biegnie wzdłuż ul. Głogowskiej – ok. 25 m od północnej granicy strefy.
Stacja redukcyjno-pomiarowa Iº o wydajności Q=3000 m3/h – w odl. ok. 4,5 km
Wartość kaloryczna Nie mniej niż 27,0 MJ/m3
Średnica rury ø 90
Dostępna objętość Max 200-250 m3/h

Cena za 1 [m3]

Od 1,0157 zł/m3 do 1,04 zł/m3 brutto; przy odbiorze gazu pow. 10 650 m3/h cena za m3: 0,9938 zł brutto (ceny bez opłat przesyłowych).
Sieć wodociągowa ø 110 i ø160
Kanalizacja

ø 200

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.