foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

 

Burmistrz Przemkowa

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminnego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 

1. organizacje pozarządowe.

 

2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 

3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

II. Cel zadania:

 

Wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców gminy w formach aktywności fizycznej na terenie Gminy Przemków.

 

III. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania oraz wysokość przyznanych środków publicznych:

 

1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, utrzymania bazy sportowej wraz z działalnością wspomagającą przedmiotowe zadanie na terenie miasta Przemków;

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2014 r. - 5.400,00 zł

 

Kwoty przeznaczone na realizację zadań publicznych mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

IV. Zasady składania ofert oraz przyznawanie dotacji:

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 13.10.2014 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ) do Urzędu Miejskiego w Przemkowie (liczy się data wpływu oferty).

 

2. Komplet dokumentów powinien być umieszczony w kopercie. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu: “Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 r.”

 

3. Na wniosku oferty należy umieścić informację o rodzaju przedsięwzięcia jakiego oferta dotyczy (podać nr).

 

4. Do oferty należy dołączyć:

 

- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty,

 

- aktualny odpis potwierdzający status oferenta właściwego rejestru ( waży trzy miesiące od daty wystawienia),

 

- kserokopię statutu oferenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

 

- upoważnienie osób do reprezentowania w zakresie podejmowania zobowiązań finansowych,

 

- sprawozdanie opisowe i finansowe za ostatni rok.

 

5. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy bądź na rzecz jej mieszkańców.

 

6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

V. Kryteria wyboru oferty:

 

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

1. merytoryczna wartość oferty.

2. możliwość realizacji zadania przez podmioty przedstawiające ofertę.

3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

4. finansowe koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów realizacji zadania pod względem jego celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych ( co najmniej 20% kosztów wykonania zadania ) oraz pozyskania innych źródeł finansowania.

5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

 

VI. Termin, tryb wyboru ofert.

 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 7 dni od upływu terminu ich składania, oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.

 

2. O udzieleniu dotacji rozstrzyga Burmistrz Przemkowa po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, rozstrzygnięcie przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.

 

3. Skład komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

 

4. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu oraz możliwość jego powtórzenia w sytuacji równoważności ofert.

 

5. Warunkiem zawarcia umowy jest:

 

- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

 

- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu,

 

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

7. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie od dnia 01.01.2014 r. i zakończyć się z dniem 31.12.2014 r.

 

8. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem w rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tegozadania (Dz.U. Z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 076 8320479 – Justyna Hubiak.

  

Burmistrz Przemkowa

 

Stanisław Pępkowski

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.