foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Treść przekazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli wystąpień pokontrolnych, które są wynikiem przeprowadzonych w lipcu i październiku br. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie kontroli, wyraźnie wskazuje na negatywną ocenę działalności Urzędu w zakresie zlecania usług prawniczych oraz wpływu operacji finansowych stosowanych przez Gminę Przemków w poprzedniej kadencji na jej sytuację finansową.

 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zlecania usług prawniczych dotyczyły m.in.:

1. udzielenia w latach 2011-2014 zamówień publicznych na świadczenie usług z zakresu pomocy prawnej, na które wydatkowano 501 559,82 zł, z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych;

2. naruszenia w/w przepisów oraz regulacji wewnętrznych przy prowadzeniu postępowania dot. wyboru wykonawcy na usługi doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot podatku VAT;

3. zawierania umów bez kontrasygnaty Skarbnika tj. wbrew wymogowi zawartemu w ustawie o samorządzie gminnym;

4. zawarcia umowy, w której znalazły się niekorzystne dla Gminy Przemków postanowienia w zakresie kar umownych, a następnie podjęciu decyzji o samodzielnym odzyskiwaniu podatku VAT, skutkującej wezwaniem Gminy Przemków do zapłaty kary umownej w kwocie

2 337 634,04 zł;

5. złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT w ramach RPO WD, co skutkowało koniecznością zwrotu dofinansowania w wysokości 2 074 927,03 zł wraz z odsetkami w kwocie 476 090 zł;

6. nieterminowego regulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów na usługi prawnicze, w wyniku czego Gmina Przemków poniosła koszty odsetek i kosztów postępowania nakazowego w kwocie 7 865,14 zł.

 Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczące wpływu operacji finansowych stosowanych przez Gminę Przemków w latach 2013-2015 na jej sytuację finansową dotyczyły w szczególności:

1. zaciągania przez byłego Burmistrza długoterminowych zobowiązań kredytowo/pożyczkowych bez zgody Rady Miejskiej oraz bez uzyskania opinii RIO o możliwości ich spłaty,

2. przekroczenia w 2013 r. limitu zadłużenia określonego w ustawie o  finansach publicznych,

3. nieprzeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umów restrukturyzacji zadłużenia,

4. przekroczenia planu wydatków na obsługę długu, niezgodnie z ustawą o finansach publicznych;

5. nieprzeprowadzenia przed zawarciem porozumień dotyczących restrukturyzacji zadłużenia analizy skutków, wynikających z tych umów mających wpływ na bezpieczeństwo finansowe Gminy Przemków;

6. nierealistycznego planowania podstawowych parametrów budżetów Gminy na lata 2013 - 2015, a także i w latach poprzednich;

7. zawarcia niekorzystnych dla Gminy porozumień z pozabankową instytucją finansową dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, których koszy obsługi były wyższe o 4 442 096,22 zł od oferty banku komercyjnego;

8. niewłaściwego zarządzania płynnością finansową, tj. niezapewnienia środków na pokrycie niezbędnych zaplanowanych wydatków i rozchodów, co skutkowało powstawaniem zobowiązań wymagalnych oraz zaciąganiem zobowiązań na warunkach mniej korzystnych od rynkowych.

Pełna treść wystąpień pokontrolnych NIK została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie (http://umprzemkow.ssdip.bip.gov.pl) w zakładce Kontrola:

  -  http://umprzemkow.ssdip.bip.gov.pl/kontrola/2015-2-najwyzsza-izba-kontroli.html   

  -  http://umprzemkow.ssdip.bip.gov.pl/kontrola/2015-3-najwyzsza-izba-kontroli.html

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.