foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Przemków.

Przemków, dn. 07.12.2015 r.

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert

 
Działając na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.).

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Przemków.

 Konkurs adresowany jest do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) - prowadzących działalność z zakresu pomocy społecznej.

 

I. Rodzaj zadania.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Przemków, w okresie od 01 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., realizowanych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowy.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).

 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania.

Na podstawie projektu budżetu Gminy Przemków na 2016 r. dotacja na realizację zadania– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi: 29 300,00 zł. Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2016 rok w  przypadku zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.

Przewidywana ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016 wynosi ok. 1864. Rzeczywista liczba godzin zlecanych do realizacji zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na tę formę pomocy.

III. Zasady przyznania dotacji.

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25, z późn. zm.) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25, z późn. zm.).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania, o którym mowa w cz. I ustala się na okres od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą wykonywane w miejscu zamieszkania osoby, dla której uprawnienie do świadczeń w odpowiednim wymiarze ustali decyzją administracyjną Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

3. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa.

4. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

5. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).

 

V. Termin składania ofert.

1.Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie, ul. 10 lutego 7, 59-170 Przemków w terminie do dnia 31 grudnia do godziny 1000, w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25, z późn. zm.).

4. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego ,

 • informację o terminie i miejscu zadania publicznego,

 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

5. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.

6. Oferta musi być kompletna i zwierać odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wykonawcy należy jasno zaznaczyć „nie dotyczy”.

7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.01.2016 r.

3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:

a) formalne: do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,

b) merytoryczne: zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

 • cenę usługi za 1 godzinę (cena za godzinę powinna obejmować dojazdy do miejsca wykonywania usług),

 • doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania,

 • posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

 

4. Wyboru oferty dokonuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5. Od decyzji Kierownika, co do wyboru oferty i udzielania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6. Wyniki dokonanego wyboru oferty zostaną podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie.

7. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu,

 • unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,

 • zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  VII. Informacja o realizacji zadania w latach 2014-2015.

  W latach 2014-2015 zadanie nie było zlecane organizacjom pożytku publicznego.

   

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

Elżbieta Kasprzak

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.